Webmail Login

C.A.T Second Batch Session-(July 2017 to December 2017)

S.No Name Home Town
1 Bimal Chandra Das Baarh
2 Poonam Pacheriwal Patna
3 Mantosh Kumar Gaya
4 Smita Rani Patna
5 Raksha Kumari Patna
6 Kalyani Chandra Patna
7 Vandana Bharti Patna
8 Dhanesh Chandra Dhorya Phulwari
9 Prakash Kumar Jahanabad
10 Hira Tanti Patna
11 Rohit Kumar Phulwari
12 Vikash Singh Bibhav Patna
13 Priyanka Kumari Patna
14 Hemlata Devi Silaw
15 Sanjeev Kumar Patna
16 Purushottam Kumar Patna
17 Swaminathan Singh Patna
18 Rupesh Kumar Patna
19 Ramkripaal Kumar Phulwari